AVG Privacy Reglement Zinthese Plus
Zinthese Plus hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement en wij werken binnen de kaders van de beroepscode van de BPSW. Het privacyreglement dient de bescherming van de privacy van klanten zeker te stellen.

Toepassing

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Zinthese Pus verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Zinthese Plus is ermee bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Doel

Zinthese Plus zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding te behandelen en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot vijf kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Zinthese Plus vernietigd.

Verstrekking aan derden

Zinthese Plus behandelt alle informatie over individuele cliƫnten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of onbevoegden verstrekt.

Toegankelijkheid van klantgegevens

Zinthese Plus bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan zowel op schrift als digitaal. Zinthese Plus neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker (s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

Bescherming privacy klant

Zinthese Plus informeert alle bij de uitvoering betrokken personen over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.

Rechten klanten

Zinthese Plus maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Werknemers hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonlijk dossier.