Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainings-, coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk opdrachten tussen Zinthese en haar opdrachtgevers.

2.2 Zinthese acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt en heeft als leidraad de beroepscode voor het maatschappelijk werk.

2.3 Zinthese levert kwaliteit en besteedt veel zorg aan haar producten en diensten. Het honorarium wordt berekend naar de gemaakte kosten en bestede manuren voor de opdracht. Zinthese werkt niet met een honorarium afhankelijk van de grootte van het behaalde resultaat.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

3.1 De offertes van Zinthese worden gemaakt op basis van de informatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er voor in dat hij Zinthese zo volledig mogelijk en juist informeert.

3.2 Zinthese levert maatwerk wat zo dicht mogelijk ligt bij de behoefte van de Opdrachtgever.

3.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zinthese heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen

3.4 Indien in een acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als Zinthese aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

3.5 Een offerte is 4 weken geldig. Wanneer er vanuit een offerte een opdracht komt, dan wordt deze bevestigt middels een opdrachtbevestiging.

3.6 De Opdrachtgever gaat akkoord met het uitvoeren van de opdracht, wanneer de opdrachtbevestiging ondertekend retour gezonden is naar Zinthese.

Artikel 4 Annulering

4.1 In geval van annulering door een Opdrachtgever voor een training geldt:

4.2 In geval van annulering door een Opdrachtgever of Werknemer voor coachings-/ hulpverleningsgesprek geldt: voor een gesprek geldt een annuleringstermijn van minimaal een (1) werkdag, annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient dus uiterlijk 24 uur (van werkdagen) voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Bij niet tijdig annuleren worden diensten volledig in rekening gebracht, onverkort het recht op betaling van alle in deze door Zinthese gemaakte kosten, tenzij anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief BTW.

5.2 De tarieven voor een training worden steeds berekend per dagdeel (een dagdeel is een ochtend, middag of avond). Dit geldt ook voor de voorbereiding en andere kosten voor een training.

5.3 Voor het uitvoeren van de training op zaterdag en zondag wordt respectievelijk 150% en 200% gerekend.

5.4 Overige werkzaamheden worden berekend per dagdeel of per uur.

5.5 Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

5.6 Prijsaanpassingen vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.

5.7 Zinthese is voorts gerechtigd op enig moment in verband met andere kostenstijgingen de prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan 6 weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling hiervan van Zinthese aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd, tenzij hij Zinthese binnen 14 dagen na kennisgeving van het tegendeel bericht.

Artikel 6 Facturering en betaling

6.1 De facturatie van de door Zinthese verrichte diensten geschiedt maandelijks achteraf op basis van een inzichtelijke factuur.

6.2 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.3 Wanneer Zinthese voor de invordering van achterstallige betalingen de diensten van derden in moet schakelen, dan brengen wij deze in rekening bij de Opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1 Modellen, technieken en readers, die zijn gebruikt bij uitvoering van een opdracht zijn eigendom van Zinthese, tenzij anders is aangegeven. De Opdrachtgever heeft het recht, met toestemming van Zinthese, stukken te kopiëren voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Zinthese levert deskundigheid en kwaliteit. Daar waar onzorgvuldig en niet overeenkomstig de verwachte deskundigheid is gehandeld, is Zinthese aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor die schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium wat voor de opdracht was overeengekomen.

8.2 Zinthese is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.

8.3 Opdrachtgever is gehouden Zinthese ter zake van alle met de overeenkomst samenhangende vorderingen van derden (daarbij zijn werknemers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.

8.4 Ondanks wederzijdse inspanning van Zinthese en Opdrachtgever kan Zinthese nimmer garanderen, dat een door Opdrachtgever gewenst of door Zinthese verwacht resultaat bereikt zal worden. Zinthese aanvaardt in dat opzicht ook geen aansprakelijkheid.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Voor het handhaven van de kwaliteit van de werkzaamheden van Zinthese en het beschermen van de rechten van cliënten is het tuchtrecht van de NVMW van toepassing.

9.2 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle overige geschillen die mochten ontstaan tussen Zinthese en haar opdrachtgevers worden zo nodig voorgelegd aan de bevoegde rechter.